1. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar, tenzij anders op de factuur vermeld, binnen 14 dagen na de datum erop vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant van rechtswege in gebreke gesteld, zonder aanmaning. In geval onze dienstverlening “online advertising” bij een partner als Google betreft, zal onze tussenkomst in naam en voor rekening van de klant geschieden en zal de betaling ofwel voorafgaand aan de ‘advertising’ dienen te geschieden, dan wel in debet op de kredietkaart van de klant worden gebracht.
 1. Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen 10 dagen na datum van verzending van de factuur, zal deze als aanvaard worden beschouwd door de schuldenaar.
 2. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.
 3. Klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen 8 kalenderdagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen kan Digital Donkey niet worden aangesproken voor verborgen gebreken.
 4. Digital Donkey behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de factuur.
 5. Bij betaling (zelfs gedeeltelijk) van een factuur mag geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
 6. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan een uurtarief. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich hiermee akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
 7. Digital Donkey is steeds gerechtigd één of meer aspecten van de contractuele opdracht door te geven aan een door haar gekozen onderaannemer, tenzij dit haar uitdrukkelijk schriftelijk wordt verboden door de klant.
 8. Digital Donkey is niet aansprakelijk voor de zware of opzettelijke fouten van haar onderaannemers. Digital Donkey is in geen geval aansprakelijk voor de resultaten van een door haar ontwikkelde campagne. In dit verband voert zij uitsluitend de opdracht van haar opdrachtgever uit die zelf volledig aansprakelijk blijft voor de vorm en de opportuniteit van de gegeven opdracht.
 9. Alle rechten voortvloeiend uit het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht die betrekking hebben op door Digital Donkey eigen ontwikkelde concepten, teksten, tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, of lay-outs voor de opdrachtgever zijn het eigendom van Digital Donkey. Deze rechten worden overgedragen aan de opdrachtgever bij volledige betaling van de factuur. Alleen de rechten op de designs en communicatietools die de opdrachtgever heeft gekozen en goedgekeurd worden overgedragen. Digital Donkey behoudt alle rechten op de concepten, designs, en voorstellen die niet goedgekeurd en gebruikt werden door de opdrachtgever. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Digital Donkey, op verzoek van de opdrachtgever, met deze derden overleg plegen of volledige overdacht gewenst of mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten. Aangekochte licenties worden overgedragen aan de klant, maar rechten van Open Source systemen als WordPress of gebruikte plugin’s, kunnen niet worden overgedragen. Indien mogelijk zal dit op voorhand gecommuniceerd worden.
 1. De klant die meent door overmacht getroffen te zijn, moet hiervan uiterlijk de volgende werkdag op schriftelijke en gemotiveerde wijze kennis geven aan Digital Donkey, bij gebreke waaraan het betreffende voorval niet als overmacht zal worden bestempeld. Overmacht in hoofde van de klant laat het recht op betaling voor de reeds door Digital Donkey geleverde prestaties onverlet. De door Digital Donkey aan de opdrachtgever voor een concrete opdracht meegedeelde uitvoeringstermijn heeft slechts een indicatieve waarde. De niet uitvoering van de contractuele opdracht binnen de voorziene uitvoeringstermijn, te wijten aan het toedoen van de onderaannemer(s), maakt in hoofde van Digital Donkey overmacht uit.
 2. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
 3. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geding tussen de partijen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.